VOLKS IMS 1/100 L.E.D MIRAGE V3 no26

유 나 작성일 21.12.20 00:54:07
댓글 2조회 5,288추천 8

오랬만에 레드미라지 완성해 봤습니다.

26호기 이네요.

정강이에 메탈제 불꽃데칼 적용해봤습니다.

 

 

3b96ab31c2fa346e37aff6454e2c9ddb_927274.jpg
6fae6edb41ca40babad2fe1489ed915f_383054.jpg

 

 

 

 

796af5fcd8d65372666c604a9503ff80_954790.jpg
0661f9f6b9cc3de845dc6382987d363f_408752.jpg
07df8c4f66a6756cb9c5a76e6d20d1cf_414003.jpg
f83a961e463ddbcde8927d1f25e33969_767489.jpg
68114142778c745cd0884a94f9c00cb6_267562.jpg
2cd1f8e81c2b85aaaf40ff82fec366e2_981000.jpg
2aa46d8ca9a4629d4e7bd3c4f1a13297_346711.jpg
310908af2c01e8c3440beb91ea8c6230_142377.jpg
64d4dfc109e9dcc67a98bcc09bdcace3_971132.jpg
fa84f21f0b57db72f399d8d41023cf1f_612382.jpg
ccafb58bd84d08f4252c78fae167b88b_123598.jpg
4f76cbcb1036d95a509c7eaa05130d8a_863016.jpg
699b08fa24131b5dd47926dc7d1b53d0_419973.jpg
9ff5d1bcb9d48a9e3895743d91292527_355268.jpg
7abdef3998ec4c9827388af146497960_144638.jpg
471fd10440df3f7e0c1cb10a210d143e_617478.jpg
bd2c01d00c1b575493b94281e82ce1af_317098.jpg
53bc46010b7c7d2639ba2954a1102178_685962.jpg
ec2e104aa1374239b0b986c3e9c62ce5_562082.jpg
558eb5cb87d481ebd977a0c5a7a5edaa_476809.jpg
745550a427ae975d8d07b3b5f3bcba6f_393794.jpg
5a3ff4e232d5e38952515f2670bccd17_551861.jpg
28044f8bb00c29496166433c14a5241f_236249.jpg
1969f4f554ac084bf386958ec7e9f359_762683.jpg
edebc2bb8deca982618cb51a784ed550_935021.jpg
d0e9c902af6e65c850d40d1da509cbc4_299941.jpg
96ced064d90cab855d932aab2801aa9e_192530.jpg
73038ac7ded8878b0ad6bca4dc6bd0a6_495180.jpg
d26f1dd04b8c9080ec71c488b2b1049c_540830.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

유 나의 최근 게시물

프라·피규어 인기 게시글